Regulamin świadczenia usług sklepu Buy & Live United

 

 1. Postanowienia ogólne

Charytatywny Sklep Internetowy Buy & Live United działający pod adresem: https://sklep.unitedway.pl, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez Fundację United Way Polska, ul. Poprawna 141a, 03-984 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000071715, nr NIP: 527-12-48-329,

zwaną w niniejszym regulaminie „Fundacją”.

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają̨:

 • Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem: https://sklep.unitedway.pl, w którym jego użytkownicy mogą̨ za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez Fundację;
 • Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zakupów i rejestracji w Sklepie Internetowym;
 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Fundacja skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
 • Newsletter – gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez Fundację, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat działalności Fundacji;
 • Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również̇ dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień;
 • Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
 • Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;
 • Siedziba Fundacji – tradycyjny punkt działalności operacyjnej Fundacji zlokalizowany w Warszawie przy ul. Poprawnej 141a;
 • Uruchomienie linku – naciśniecie i zwolnienie przycisku urządzenia kierującego kursorem na określonym obiekcie na stronie internetowej lub w treści wiadomości e-mail;
 • Konto Użytkownika – prowadzony przez Fundację dla każdego Klienta pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu Internetowego. Klient powinien na bieżąco aktualizować dane widniejące w ustawieniach Konta Użytkownika. Zabrania się podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych, jak również zbywania Konta Użytkownika.

 

 1. Rejestracja i logowanie

 1. W celu założenia Konta Użytkownika, Klient dokonuje nieodpłatnej rejestracji w czasie składania zamówienia.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do składania zamówień w Sklepie Internetowym. W takim przypadku, po dodaniu produktów do Koszyka, niezbędne jest podanie odpowiednich danych koniecznych do finalizacji zakupu.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia i rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Fundację danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień́ składanych w Sklepie Internetowym.
 4. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się̨ do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu e-mail, jako loginu oraz otrzymanego na email hasła.
 5. Po zalogowaniu Klient w zakładce „Moje konto” może, wypełniając formularz, uzupełnić́ lub zmienić swoje dane, adres płatności, adres do wysyłki, hasło.
 6. Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie Internetowym.

 

 1. Składanie zamówień

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://sklep.unitedway.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, lub w trybie bez rejestracji składa zamówienie wskazując na ww. stronie produkt, którym jest zainteresowany, następnie wpisując ilość sztuk i naciskając przycisk „Dodaj do koszyka”.
 2. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:
  • zamawiany towar i rozmiar produktu, jeżeli produkt oferowany jest w rożnych rozmiarach;
  • adres, na jaki ma być dostarczony towar;
  • sposób dostawy;
  • sposób płatności.
 3. Procedura składania zamówienia kończy się̨ w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z Fundacją umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 4. Do momentu uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość́ modyfikacji wprowadzonych danych oraz zawartości Koszyka. W tym celu należy kierować się̨ wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Na adres e-mail wskazany w zamówieniu lub podczas rejestracji Fundacja wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji, zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia.
 6. Klient dokonując wyboru sposobu płatności ma zawsze możliwość wyboru „płatności przy odbiorze” zamówionych produktów.
 7. Każdorazowo wymagane jest potwierdzenie akceptacji regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. Opcjonalnie można wyrazić zgodę na informacje marketingowe a także podać datę urodzenia i numer telefonu.
 8. Klienci mogą̨ uzyskać́ dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony https://sklep.unitedway.pl/regulamin/
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie danych zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Na stronie Internetowej Sklepu Internetowego w każdej chwili można zapoznać się̨ z niniejszym regulaminem, pobrać go, zapisać na nośniku oraz sporządzić jego wydruk. Wcześniejsze zamówienia dostępne są w ramach Konta Użytkownika po zalogowaniu. Sklep Internetowy Fundacji nie przechowuje treści zawartych umów.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim i do jej interpretacji stosuje się powszechnie obowiązujące polskie przepisy.

 

 1. Połączenie zamówień

 1. W przypadku chęci połączenia kilku zamówień prosimy, aby Klient dokonał wpłaty jednym przelewem bankowym, w którym należy uwzględnić kwotę̨ wszystkich zamawianych produktów wraz z jednym kosztem transportowym. W tytule przelewu prosimy o wpisanie poszczególnych numerów zamówień jakie powinny zostać zrealizowane łącznie.
 2. Jednocześnie pragniemy wskazać, iż łączenie zamówień możliwe jest w przypadku wyboru opcji płatności: – przelew na konto bankowe lub Dotpay.

 

 1. Ceny towarów

 1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie https://sklep.unitedway.pl i oferuje towary znajdujące się̨ w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej:
  • zawierają̨ podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  • nie zawierają̨ informacji na temat kosztów przesyłki;
 3. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie https://sklep.unitedway.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
 5. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się̨ w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą̨ one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 6. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają̨ łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 7. Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym obowiązują̨ jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej https://sklep.unitedway.pl. W przypadku dokonywania zakupów podczas organizowanych akcji sprzedażowych obowiązują ceny określone dla produktów sprzedawanych bezpośrednio przez Fundację.

 

 1. Formy płatności i dostawy

 1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:
  • gotówką w przypadku odbioru osobistego zamówionego towaru po wcześniejszym ustaleniu daty w biurze Fundacji, ul. Poprawna 141a w Warszawie; o ile wartość́ takiego zamówienia nie przekracza 3000 zł;
  • zwykłym przelewem na rachunek bankowy;
  • rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
 2. Fundacja umożliwi dokonywanie płatności elektronicznych za zamówione produkty za pomocą̨ systemu oferowanego przez Dotpay – Spółka Akcyjna pod firmą Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie.
 3. Płatność za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 7 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia. W przypadku, gdy rachunek bankowy Sklepu internetowego nie został uznany kwotą należności w ciągu 7 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia, Klient otrzyma wiadomość, w której będzie wyznaczony dodatkowy termin na zapłatę nie krótszy niż 7 dni wraz z informacją, iż po jego bezskutecznym upływie umowa zawarta miedzy Klientem, a Fundacją ulega rozwiązaniu.
 4. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy spedycyjnej Inpost, dpd, Poczta Polska, lub TNT Express z siedzibą w Warszawie.
 5. Aktualny cennik dostaw dostępny jest w Sklepie Internetowym w zakładce Dostawa lub bezpośrednio pod adresem: sklep.unitedway.pl/dostawa/
 6. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Realizacja zamówień

 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.
 2. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po ich złożeniu.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie 14 dni po złożeniu przez Klienta zamówienia.
 4. Jeżeli Fundacja nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymała zapłatę – zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.
 5. Sklep Internetowy Fundacji zobowiązuje się do dostarczenia produktów wolnych od wad.

 

 1. Wymiana lub zwrot wadliwego towaru

 1. W celu dokonania wymiany wadliwego towaru, obniżenia jego ceny w związku z wadą lub odstąpieniu od umowy sprzedaży w związku z wadą, Klient może złożyć pisemne oświadczenie na adres Fundacja United Way Polska, ul. Poprawna 141a, 03-984 Warszawa.
 2. Fundacja jest zobowiązana wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernej niedogodności dla Klienta.
 3. Podczas wymiany Fundacja bierze pod uwagę koszty naprawy lub wymiany i może zaproponować zwrot kosztów zakupionego towaru lub ustalić rozwiązanie korzystne dla obu stron w drodze indywidualnych ustaleń z Klientem.
 4. Koszt przesłania do Fundacji wymienianego towaru pokrywa Klient. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Fundacja.
 5. Koszt przesłania towaru po dokonanej wymianie pokrywa Klient.
 6. Fundacja odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wysłania rzeczy Konsumentowi. W relacjach z Klientami nie będącymi Konsumentami wyłącza się odpowiedzialność Fundacji z tytułu rękojmi.
 7. W przypadku sprzedaży rzeczy objętych gwarancją producenta, treść gwarancji zostanie dołączona do produktu.

 

 1. Warunki reklamacji rzeczy lub realizacji umowy

 1. Reklamacje należy składać na adres: Fundacja United Way Polska, ul. Poprawna 141a, 03-984 Warszawa lub mailem na adres sklep@unitedway.pl.
 2. Fundacja rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia reklamacji.
 3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Fundacja naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 4. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient ma prawo dochodzić swoich roszczeń na zasadach ogólnych.

 

 1. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Pouczenie o odstąpieniu od umowy 

Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta osoba weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Fundację (Fundacja United Way Polska, ul. Poprawna 141a, 03-984 Warszawa, e-mail: sklep@unitedway.pl, tel. (+48) 22 621 28 09) o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy powinny znajdować się co najmniej wszystkie te informacje, które są wskazane w formularzu odstąpienia.

 1. Skutki odstąpienia od umowy
  W przypadku odstąpienia od umowy Fundacja zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności za towar, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktów, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy na numer rachunku wskazany w formularzu odstąpienia od umowy. Konsument nie ponosi żadnych dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem. Fundacja może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia jej dowodu odesłania rzeczy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Konsument otrzymał rzeczy w związku z umową, będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 2. Wzór formularza odstąpienia od umowy
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  • Adresat [Fundacja United Way Polska, ul. Poprawna 141a, 03-984 Warszawa, e-mail: sklep@unitedway.pl
  • Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży następujących rzeczy
  • Numer zamówienia
  • Data zamówienia
  • Numer rachunku bankowego do zwrotu płatności
  • Imię i nazwisko konsumenta
  • Adres konsumenta
  • Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  • Data

pobierz formularz-odstapienia-od-umowy

 

 1. Newsletter

 1. Klient ma możliwość zaprenumerować Newsletter Fundacji.
 2. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.
 3. Zamówienie prenumeraty Newslettera wymaga udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.
 4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, w tym celu należy uruchomić link znajdujący się w mailu z newsletterem lub skontaktować się z Fundacją.

 

 1. Dane osobowe

 1. W trakcie składania zamówienia w Sklepie Internetowym Klient akceptuje regulamin i tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta lub w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Fundację danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Fundację usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym. Dane osobowe przetwarzane są przez Fundację, tj. przez Fundację United Way Polska, ul. Poprawna 141a, 03-984 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000071715, nr NIP: 527-12-48-329. Fundacja przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przesyłanie informacji marketingowych – również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto Użytkownika.
 2. Dane osobowe są̨ chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodnie z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 

 1. Promocja „przesyłka gratis dla zamówień powyżej kwoty 399 zł”

 1. Promocja pod nazwą „przesyłka gratis” zwana dalej promocją jest organizowana przez Fundację United Way Polska od godziny ……….. w dniu ……………201.. roku i trwa do odwołania. Z promocji mogą̨ skorzystać Klienci Sklepu Internetowego, którzy złożą zamówienia w czasie trwania promocji za pośrednictwem strony internetowej: https://sklep.unitedway.pl
 2. Promocja dotyczy zamówień, których łączna kwota zamówienia wynosi minimum 399 zł.
 3. Promocja dotyczy zamówień́ opłaconych z góry: przy wyborze płatności online (Dotpay) oraz przelewem bankowym. Promocja nie obejmuje zamówień przy wyborze odbioru osobistego.
 4. Promocja dotyczy wyłącznie zamówień realizowanych w Polsce.

 

 1. Postanowienia końcowe

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, który w sposób rażący lub uporczywy:
 • dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Sklepu Internetowego, lub
 • działa na szkodę Fundacji, podejmując działania sprzeczne z niniejszym regulaminem, lub
 • uchyla się̨ od dokonania płatności za złożone Zamówienie w terminie, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, lub
 • uchyla się̨ od dokonania odbioru Zamówienia z odbiorem osobistym.
 1. W przypadku, gdyby Klient podjął działania, które nie są sprzeczne z regulaminem, a zostaną̨ przez Fundację uznane za niepożądane, Fundacja zawiadomi o tym fakcie Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, z żądaniem natychmiastowego zaprzestania podejmowania tych działań.
 2. O dokonanej blokadzie Konta Użytkownika Klienta zostanie poinformowany mailowo, w dniu dokonania blokady.
 3. Konto Użytkownika zostanie odblokowane przez Fundację, na podstawie przesłanych przez Użytkownika wyjaśnień́, na adres e-mail: sklep@unitedway.pl, jeżeli zostaną one uznane przez Fundację za wystarczające.
 4. Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie Konta Użytkownika jest uzależnione od decyzji Fundacji.
 5. Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów, które zawarli Fundacja oraz Klient, którego Konto Użytkownika zostało zablokowane.
 6. W celu skontaktowania się ze Sklepem Internetowym Klient może wysłać pismo na adres: Fundacja United Way Polska, ul. Poprawna 141a, 03-984 Warszawa, lub maila na adres: sklep@unitedway.pl.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 8. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Fundację w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 9. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmiany do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.
 10. Niniejszy regulamin obowiązuje od października 2016 r.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.